Πως γίνεσαι μέλος του Δικτύου Μπλε Δήμων

Τακτικό Μέλος του δικτύου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δήμος που εφαρμόζει σαφείς πρακτικές και πολιτικές για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πριν την προσχώρηση όποιου μέλους προηγείται η εγκατάσταση σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων στην επικράτεια του, ως μια πρακτική που λειτουργεί ως κόμβος ευαισθητοποίησης και υλοποίησης πλήθους δράσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η προσχώρηση κάποιου δήμου προϋποθέτει έγκριση του καταστατικού του δικτύου όπως και αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό κείμενο.

Επίσης, ως Μη Τακτικά Μελή μπορούν να εγγραφούν Λιμενικά Ταμεία, Κοινωνικοί Φορείς, Συνεταιριστικές και Συλλογικές Οργανώσεις, Κοινωνικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα.

Οι κανόνες λειτουργίας του Δικτύου Μπλε Δήμων

Η λειτουργία του δικτύου βασίζεται στην ύπαρξη καταστατικού που αναπτύχθηκε μέσω πλήρους διαβούλευσης με τα μέλη-δήμους. Το καταστατικό ψηφίστηκε από τα δημοτικά συμβούλια των μελών καθορίζοντας τους στόχους, τις λειτουργίες και τις υποχρεώσεις των μελών. Παράλληλα, διευκρινίζει ρόλους και αρμοδιότητες δεδομένου ότι η δομή του δικτύου περιλαμβάνει διαφορετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την νομική σύμβουλο κα. Λίνα Δικαιάκου για την εθελοντική προσφορά της σχετικά με την ανάπτυξη του καταστατικού κειμένου και την ευρύτερη υποστήριξη της.