Δήμοι

Το Δίκτυο Μπλε Δήμων αναπτύσσει δραστηριότητες τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ξεκινώντας με το θεσμικό του ρόλο, το δίκτυο ουσιαστικά αποτελεί γέφυρα μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της αγοράς και της κεντρικής κυβέρνησης. Συμβάλλει στην ανταλλαγή και ανάδειξη πολιτικών και πρακτικών από τοπικό σε εθνικό επίπεδο. Διαμορφώνει συνέργειες με λοιπούς θεσμικούς φορείς, προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία με στόχο την υποβολή στοιχειοθετημένων προτάσεων και την άσκηση συνηγορίας σε κεντρικό επίπεδο.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, αναπτύσσονται ολιστικές δράσεις πρόληψης και απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες όπως και πρακτικές για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών καθώς επίσης και στην προώθηση της περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του δικτύου υλοποιούνται πιλοτικά καινοτόμα προγράμματα σε συνεργασία με διεθνείς ομίλους με μοναδικό στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών και την παραγωγή πρωτογενών δεδομένων. Επιπρόσθετα, στα μέλη του δικτύου υλοποιούνται και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς.