Σημαντική εξέλιξη για τον οργανισμό μας και το έργο του αποτελεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την τελευατία συνάντηση των δημάρχων του Δικτύου Μπλε Δήμων, γεγονός που αντικατροπτίζει το ενδιαφέρον των εμπλεκόμερων εταίρων για συνολικές λύσεις.

Η συνεργασία της Aegean Rebreath και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας θα εστιάσει στην ενίσχυση των συνεργειών για το Δίκτυο Μπλε Δήμων, την παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη πολιτικών  για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης και την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών.

Αναμφίβολα, η συνεργασία αυτή κρίνεται ιδιαίτερα τιμητική όπως και σημαντική για το δίκτυο Μπλε Δήμων και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στην υποστήριξη του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ελπίζουμε πως σε συνέχεια της υπογραφής του μνημονίου ο οργανισμός μας θα μπορέσει να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες των δήμων, προκειμένου η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος να καταστεί προτεραιότητα στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.