Μετά την ολοκλήρωση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη με εκπροσώπους των μελών του Δικτύου Μπλε Δήμων, παρουσιάσαμε αναφορά με τα συμπεράσματα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υφυπουργό, αρμόδιο για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γ. Αμυρά και το επιτελείο του, κατά τη διάρκεια ειδικής συνάντησης.

Τους προηγούμενους μήνες ο φορέας μας σε διαβούλευση με τα μέλη του Δικτύου προχώρησε στην καταγραφή των ορθών πρακτικών που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην επικράτεια του κάθε μέλους. Σκοπό του εγχειρήματος αποτελεί ο εντοπισμός αποτελεσματικών πρακτικών και η πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο τους. Επιπλέον, καταγράφηκαν οι ανάγκες των μελών που σχετίζονται με τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να ομαδοποιηθούν πιθανά κοινά προβλήματα, να εξαχθούν στοιχειοθετημένα συμπεράσματα και να διαμορφωθούν ανάλογες προτάσεις για την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων.

Ο κ. Αμυράς έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από το σύνολο των μελών του Δικτύου και συζήτησε μαζί μας τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της υποστήριξης του Δικτύου Μπλε Δήμων. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η ανάπτυξη πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο μέσω της καταγραφής  των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα για το Δίκτυο Μπλε Δήμων.